Jobs

The Swaen

Laborant / Analist

LABORANT / ANALIST

The Swaen is een Nederlandse mouterij die zich focust op de productie mouten, speciaalmouten en verschillende nevenproducten. Het merk The Swaen staat voor kwaliteit, innovatie en heeft een breed productassortiment bestemt voor de bier-, craft bier-, voedings- en chemische industrie over de hele wereld.

We bieden je een leuke, afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden in een internationale werkomgeving. Intern heerst er een informele en vlotte werksfeer. We zoeken versterking van ons laboratorium-team.

Werkzaamheden

 • Opstellen en bijhouden van een planning van het monsteraanbod.
 • Controleren van de aangeleverde monsters door productie op juistheid label en product.
 • Voorbewerken van de te onderzoeken monsters en producten m.b.v. de beschikbare apparatuur, prepareren van oplossingen.
 • Invoeren en verwerken van gegevens in het systeem.
 • Uitdraaien van werklijsten uit het systeem, bepalen van prioriteiten m.b.t. toebedeelde werkzaamheden.
 • Opstarten en instellen van apparatuur/hulpmiddelen.
 • Verrichten van reguliere fysische en chemische analyses op grondstoffen, tussen- en eindproducten conform de geldende voorschriften en protocollen.
 • Verrichten van controleanalyses betreffende de waterzuivering.
 • Uitvoeren van metingen conform voorschriften.
 • Bewaken van de analysecondities, zo nodig ondernemen van actie (bijstellen analyseproces).

Functie-eisen

 • Bekend zijn met de ISO 22000, GMP en SKALL reglementen en hierop kunnen handhaven.
 • Kennis van wettelijke verplichtingen op het gebied van arbo, veiligheid en milieu.
 • Afgeronde relevante opleiding op MBO4 niveau
 • Tenminste 1 jaar relevante werkervaring

Wat bieden wij jou

 • Plezierige en informele werksfeer in een gemotiveerd team
 • Fulltime baan van 40 uur per week
 • Marktconform Salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een bedrijfsbonus, extra vakantiedagen etc.

Voldoe je aan de eisen en lijkt deze baan wat voor jou? Stuur je email met CV naar mirjam.wesselius@theswaen.com

NB: we werven voor deze vacature uitsluitend zelf. We selecteren geen kandidaten via uitzendbureaus/werving en selectiebureaus e.d..


LAB TECHNICIAN / ANALYST

The Swaen is a Dutch malthouse that focuses on the production of malts, specialty malts and various by-products. The The Swaen brand stands for quality, innovation and has a wide product range intended for the beer, craft beer, food and chemical industries all over the world.

We offer you a fun, varied job with many responsibilities in an international working environment. Internally there is an informal and smooth working atmosphere. We are looking for reinforcements for our laboratory team.

Activities

 • Prepare and maintain a sample supply schedule.
 • Checking the samples supplied by production for the correctness of the label and product.
 • Pre-processing of the samples and products to be examined using the available equipment, preparation of solutions.
 • Entering and processing data in the system.
 • Printing work lists from the system, determining priorities with regard to assigned tasks.
 • Starting up and setting up equipment/tools.
 • Carrying out regular physical and chemical analyzes on raw materials, intermediate and end products in accordance with the applicable regulations and protocols.
 • Carrying out control analyzes concerning the water purification.
 • Carrying out measurements in accordance with regulations.
 • Monitoring the analysis conditions, taking action if necessary (adjusting the analysis process).

Job requirements

 • Be familiar with the ISO 22000, GMP and SKALL regulations and be able to enforce them.
 • Knowledge of legal obligations in the field of working conditions, safety and the environment.
 • Completed relevant education at MBO4 level
 • At least 1 year of relevant work experience

What do we offer you

 • Pleasant and informal working atmosphere in a motivated team
 • Full-time job of 40 hours a week
 • Competitive salary
 • Good fringe benefits including a company bonus, extra vacation days, etc.

Do you meet the requirements and does this job seem like something for you? Send your email with CV to mirjam.wesselius@theswaen.com

NB: we are only recruiting for this vacancy ourselves. We do not select candidates through employment agencies/recruitment and selection agencies, etc.

×
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.

  Back to overview